မကွေးတိုင်းမှာ ခရီးသွားတွေတိုးပွားလာနိုင်ဖို့ နေရာလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ နေထူးနိုင်

Posted on

နထေူးနိုငကှတော့ ဗှီဒီယိုလောကမှာ အောငမှှငကှှောကှှားတဲ့မငှးသားတဈလကအှဖှဈ ရပတှညနှသေူတဈယောကပှါ။ ကိုယယှုံကှညရှာအနုပညာခရီးလမှးကို တဈစိုကမှတမှတလှှှောကလှှမှးနရငှေး အမှားအကှိုးကိုလညှးသယပှိုးဆောငရှှကတှတသှူတဈယောကမှို့ ပရိသတတှှကေ လေးစားခစှခှငနှကှရတောလညှး ဖှဈပါတယှ။

Photo-Nay Htoo Naing

နထေူးနိုငကှတော့ ရနေံခှောငှးသားတဈယောကဖှှဈပှီး ရပရှှာအကှိုးကိုလညှး ကှညှ့တတသှူတဈယောကပှါ။ ရနေံခှောငှးက Quarantine ဝငမှယှ့သူတှအတှကှေ သူ့ရဲ့ရုပရှှငခှှံကို အသုံးပှုခှငှ့ပေးထားသလို မကှေးတိုငှးအပူပိုငှးဒသတှမှေော အပူခှိနလှှော့ခနှိုငဖှို့ ဒသခေံတှနေဲ့ ပူးပေါငှးပှီး သဈပငစှိုကပှှိုးရေးပှုလုပနှသေူလညှး ဖှဈပါတယှ။ ဒါ့အပှငှ ဒီတဈခေါကမှှာတော့ ဘုရား၊စတေီပုထိုး ပေါမှားတဲ့မကှေးတိုငှးရဲ့လညပှတစှရာနရောတှကေို ခပှှဖို့ကှိုးစားနသလေို စနဒွကူးကှောငှးတောရှာလညှး ရှိတာကှောငှ့ မှတစှှာဘုရားနထေိုငခှဲ့ရာ ဒုတိယဗုဒဓွဂါယာအဖှဈ မှတတှမှးမှတရှာတှနေဲ့ တကှ အမှားသိနိုငအှောငှ ကှိုးပမှးနတယလှေို့လညှး သိရပါတယှ ပရိသတကှှီးရေ…

Photo-Nay Htoo Naing

မကှေးတိုငှးရဲ့အထငကှရနရောတှကေို မှတတှမှးတငရှငှး ဒီနေ့မှာတော့ မကှေးတိုငှးအတှငှးက အေးခမှှးသာယာတဲ့နရောလေးတဈခုကို မိတဆှကပှေးခဲ့ပါတယှ။ တိမပှငလှယတှှကေို ခစှတှဲ့ခရီးသှားအတှကှ အဲ့ဒီတိမတှှရဈသေိုငှးနတေဲ့နရောလေးကတော့ ရှှစကတှေောနှဲ့ (၁၇)မိုငသှာဝေးပှီး အဲ့ဒီနရောမှာတော့ အရှိုခငှှးလူမှိုးတို့နထေိုငပှါတယတှဲ့ ပရိသတကှှီးရေ.. နထေူးနိုငလှမှးညှှနထှားတဲ့နရောလေး ဘယလှောကသှာယာသလဲသိရဖို့ သူ့ရဲ့ဗှီဒီယိုလေးကို ပှနလှညမှှှဝပေေးလိုကပှါတယနှောှ။

Source – Nay Htoo Naing

ဗီဒီယိုကွညျ့ရနျ

Zawgyi

မကှေးတိုငွးမှာ ခရီးသှားတှတေိုးပှားလာနိုငဖွို့ နရောလေးတဈခုနဲ့မိတဆွကပွေးခဲ့တဲ့ နထေူးနိုငွ

Photo-Nay Htoo Naing

နထေူးနိုငကွတော့ ဗှီဒီယိုလောကမှာ အောငမွှငကွှောကွှားတဲ့မငွးသားတဈလကအွဖှဈ ရပတွညနွသေူတဈယောကပွါ။ ကိုယယွုံကှညရွာအနုပညာခရီးလမွးကို တဈစိုကမွတမွတလွှှောကလွှမွးနရငွေး အမှားအကှိုးကိုလညွး သယပွိုးဆောငရွှကတွတသွူတဈယောကမွို့ ပရိသတတွှကေ လေးစားခစှခွငနွကှရတောလညွး ဖှဈပါတယွ။

နထေူးနိုငကွတော့ ရနေံခှောငွးသားတဈယောကဖွှဈပှီး ရပရွှာအကှိုးကိုလညွး ကှညွ့တတသွူတဈယောကပွါ။ ရနေံခှောငွးက Quarantine ဝငမွယွ့သူတှအတှကွေ သူ့ရဲ့ရုပရွှငခွှံကို အသုံးပှုခှငွ့ပေးထားသလို မကှေးတိုငွးအပူပိုငွးဒသတှမှေော အပူခှိနလွှော့ခနှိုငဖွို့ ဒသခေံတှနေဲ့ ပူးပေါငွးပှီး သဈပငစွိုကပွှိုးရေးပှုလုပနွသေူလညွး ဖှဈပါတယွ။ ဒါ့အပှငွ ဒီတဈခေါကမွှာတော့ ဘုရား၊စတေီပုထိုး ပေါမှားတဲ့မကှေးတိုငွးရဲ့လညပွတစွရာနရောတှကေို ခပှှဖို့ကှိုးစားနသလေို စနဒြကူးကှောငွးတောရွာလညွး ရှိတာကှောငွ့ မှတစွှာဘုရားနထေိုငခွဲ့ရာ ဒုတိယဗုဒဓြဂါယာအဖှဈ မှတတွမွးမှတရွာတှနေဲ့ တကှ အမှားသိနိုငအွောငွ ကှိုးပမွးနတယလွေို့လညွး သိရပါတယွ ပရိသတကွှီးရေ…

မကှေးတိုငွးရဲ့အထငကွရနရောတှကေို မှတတွမွးတငရွငွး ဒီနေ့မှာတော့ မကှေးတိုငွးအတှငွးက အေးခမွှးသာယာတဲ့နရောလေးတဈခုကို မိတဆွကပွေးခဲ့ပါတယွ။ တိမပွငလွယတွှကေို ခစှတွဲ့ခရီးသှားအတှကွ အဲ့ဒီတိမတွှရဈသေိုငွးနတေဲ့နရောလေးကတော့ ရှှစကတွေောနွဲ့ (၁၇)မိုငသွာဝေးပှီး အဲ့ဒီနရောမှာတော့ အရှိုခငွှးလူမှိုးတို့နထေိုငပွါတယတွဲ့ ပရိသတကွှီးရေ.. နထေူးနိုငလွမွးညှှနထွားတဲ့နရောလေး ဘယလွောကသွာယာသလဲသိရဖို့ သူ့ရဲ့ဗှီဒီယိုလေးကို ပှနလွညမွှှဝပေေးလိုကပွါတယနွောွ။

Source – Nay Htoo Naing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *